diumenge, 4 d’octubre de 2009

Sembla ser que ara sí que tindrem un camp de futbol de gespa nou a Torrelles

CONSTRUCCIÓ CAMP DE FUTBOL A TORRELLES DE FOIX

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL A TORRELLES DE FOIX. FASE I.

En sessió extraordinària de 2 d'octubre, el Ple de la Corporació Municipal va a doptar, entre d'altres, l'acord d'adjudicar provisionalment el contracte per a l'execució de les obres del "projecte bàsic i d'execució per a la construcció del camp de futbol a Torrelles de Foix, Fase I, A L'EMPRESA UTE ELECTROMECÀNICA SOLER, SL-EXCAVACIONS VILÀ VILÀ, SA-POLIGRAS IBÉRICA SA , per un preu de 639.611'38 euros, més 102.337'82 euros corresponents a un 16% d'IVA. La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes procedents d'acord amb el que estableix l'art. 135.3 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
Text extret de la pàgina web de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.